Tivol's Hawthorne store, 4721 West 119th St., Overland Park.
Tivol's Hawthorne store, 4721 West 119th St., Overland Park. Shane Keyser SHANE KEYSER/Kansas City Star
Tivol's Hawthorne store, 4721 West 119th St., Overland Park. Shane Keyser SHANE KEYSER/Kansas City Star