Leavenworth’s Tyler Johnson (55) blocked a shot by Olathe South’s Samantha Samskey during a game last season.
Leavenworth’s Tyler Johnson (55) blocked a shot by Olathe South’s Samantha Samskey during a game last season. SHANE KEYSER Kansas City Star
Leavenworth’s Tyler Johnson (55) blocked a shot by Olathe South’s Samantha Samskey during a game last season. SHANE KEYSER Kansas City Star