Rep. Emanuel Cleaver, D-Mo.
Rep. Emanuel Cleaver, D-Mo. Joe Ledford/Kansas City Star
Rep. Emanuel Cleaver, D-Mo. Joe Ledford/Kansas City Star