Obama at Wednesday’s ceremony
Obama at Wednesday’s ceremony
Obama at Wednesday’s ceremony