Nebraska senior forward Shavon Shields, from Olathe Northwest, was chosen to the NABC “Good Works Team.”
Nebraska senior forward Shavon Shields, from Olathe Northwest, was chosen to the NABC “Good Works Team.” Nati Harnik AP
Nebraska senior forward Shavon Shields, from Olathe Northwest, was chosen to the NABC “Good Works Team.” Nati Harnik AP