Kansas State will wear new basketball uniforms this season. (Courtesy Photo, Kansas State).
Kansas State will wear new basketball uniforms this season. (Courtesy Photo, Kansas State).
Kansas State will wear new basketball uniforms this season. (Courtesy Photo, Kansas State).