Kansas State forward D.J. Johnson.
Kansas State forward D.J. Johnson. ALLISON LONG along@kcstar.com
Kansas State forward D.J. Johnson. ALLISON LONG along@kcstar.com