Michael Porter Jr. knows Mizzou Arena

Missouri freshman basketball player Michael Porter Jr. takes time on Sept. 29, 2017 to expand on his first trips to Mizzou Arena as fifth grader.