Rashid Khalaf owns and operates the Shahrazad Café & Market in Overland Park.
Rashid Khalaf owns and operates the Shahrazad Café & Market in Overland Park. SHANE KEYSER The Kansas City Star
Rashid Khalaf owns and operates the Shahrazad Café & Market in Overland Park. SHANE KEYSER The Kansas City Star