New University of Missouri System President Mun Choi will visit the University of Missouri-Kansas City on Dec. 2.
New University of Missouri System President Mun Choi will visit the University of Missouri-Kansas City on Dec. 2. University of Missouri System
New University of Missouri System President Mun Choi will visit the University of Missouri-Kansas City on Dec. 2. University of Missouri System

New University of Missouri System president to visit Kansas City

November 25, 2016 02:26 PM