Optimus Prime, in action
Optimus Prime, in action Paramount Pictures AP
Optimus Prime, in action Paramount Pictures AP

‘Transformers’: Almost 3 hours of brainless mayhem: 2 stars

June 26, 2014 10:30 AM