Sarah Hyland
Sarah Hyland Richard Shotwell /AP
Sarah Hyland Richard Shotwell /AP