SHANE KEYSER Kansas City Star
SHANE KEYSER Kansas City Star

Step right up to the county fair!

August 05, 2014 4:23 PM